การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557กิจกรรมการสาธิต 

การสาธิตหน่วยยานพาหนะ การประดิษฐ์การทำรถแข่ง
                     กิจกรรมการสาธิตหน่วยยานพาหนะการประดิษฐ์การทำรถแข่ง ของโรงเรียนอนุบาลสาธิตทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
วันที่ 21 พฤจิกายน 2557 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
                     จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กอนุบาลได้ลองฝึกปฎิบัติทำลองทำงานประดิษฐ์เกิดข้อสงสัยในหน่วยการเรียน สร้างข้อตกลงในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กอนุบาลได้สร้างระเบียบไปในตัว

กิจกรรม..สีเทียนเทคนิคการเขียนภาพด้วยสีเทียน  เทคนิคการปาดสี กาดกดน้ำหนักของสีเพื่อให้สีเข้มขึ้น ส่วนการทำให้น้ำหนักอ่อนกว่ามาเน้นให้เกิดน้ำหนักอ่อนแก่ได้ ขั้นตอนการเขียนรูปด้วยสีเทียนเริ่มต้นจากการร่างรูปด้วยดินสอแล้วจึงค่อยลงสีด้วยเทคนิคการใช้สี            

การปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันพัฒนากล้ามเนื้อมือ


ประเภทตัวชี้วัด : ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
        การปั้นดินน้ำมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของเด็กปฐมวัยที่ครูควรจัดเตรียมอุปกรณ์
สำหรับการปั้นไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะดินน้ำมันควรเลือกที่ไม่ส่วนผสมที่เป็นอันตรายกับเด็ก
ครูสังเกตด้วยการทดลองปั้นหากปั้นแล้วสีไม่ติดมือก็สามารถให้เด็กเล่นได้..
         การปั้นดินน้ำมันเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แข็งแรง
โดยครูปฐมวัยจะนำมาเป็นกิจกรรมเริ่มต้นสำหรับเด็กปฐมวัยก่อนจะพัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้เริ่มจับดินสอ
เพื่อฝึกเขียนโดยอย่างน้อยเด็กจะได้ฝึกหัดขยำ จับ กดและปั้นตามแต่จินตนาการของตนเอง
อาจจะเป็นรูปร่างบ้างไม่เป็นบ้างก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน..
         ซึ่งส่วนใหญ่เวลาให้เด็กได้ปั้นดินน้ำมันเด็กจะมีสมาธิ จิตใจจดจ่อกับสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ 
จินตนาการของเด็กแต่ละคนก็จะถ่ายทอดออกมาทางผลงาน